CHÍNH SÁCH

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và Thuê Xe Uy Tín (“chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) từ thuexeuytin.com của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin, nội dung trên website thuexeuytin.com

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào thuexeuytin.com vì bất kỳ lý do nào.

Thỏa thuận bảo mật

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của thuexeuytin.com sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên thuexeuytin.com. Server của thuexeuytin.com cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Việc thu thập những dữ liệu nói trên chỉ nhằm cải thiện chất lượng của thuexeuytin.com để giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn.